fbpx

Hvad er en arbejdspladsvurdering?

Af: Eivind Møller

På Kliniks bliver vi oftest spurgt: “Hvad er den gode arbejdspladsvurdering?”. Den gode arbejdspladsvurdering skal identificere, hvordan arbejdsmiljøet kan påvirke medarbejderen negativ, sætte ind med tiltag og minimere de negative faktorer og risikoen for sygefravær. Den gode APV består af 5 faser og i denne blog uddyber vi de 5 faser og inddrager vores erfaringer fra vores etablerede sundhedordninger hos vores virksomhedskunder.

Arbejdspladsvurdering: Den gode APV består af 5 faser

En arbejdspladsvurdering (APV) er et redskab, som virksomheder og organisationer bruger til at arbejde systematisk og helhedsorienteret med arbejdsmiljøet. Formålet med en APV er at identificere risici og løsningsforslag for at forbedre arbejdsmiljøet. Vi har ekspertise inden for sundhedsløsninger – herunder ergonomi, og vi kan derfor tilbyde den rette rådgivning, når det handler om arbejdsstillingen, kontorindretning, behandling og øvelser. Vi arbejder både med forebyggelse og behandling på mange arbejdspladser i hele landet. Læs evt. mere om vores sundhedsordninger her.

Hvad er en APV?

Det er et lovkrav, at virksomheder med ansatte skal udarbejde en arbejdspladsvurdering. Det er et værktøj, der gør det muligt for virksomheden selv at få styr på arbejdsmiljøet.

 

Arbejdspladsvurderingen – også kaldet APV’en – er en proces, der anvendes til at identificere eventuelle fysiske eller psykiske risici på arbejdspladsen, der kan føre til skader eller sygdom. Dermed kan virksomhederne kortlægge medarbejdernes fysiske eller mentale helbred og igangsætte en handleplan for at forebygge problemerne.

 

Denne video er et eksempel på forebyggende øvelse, du selv kan lave for at undgå eksempelvis musearm.

APV’ens 5 faser

I kan gribe APV-arbejdet an på flere måder, men de følgende 5 faser vil altid være nødvendige for en APV:

 • Identifikation af virksomhedens arbejdsmiljø
 • Vurdering af arbejdsmiljøproblemerne i virksomheden
 • Inddragelse af sygefravær i virksomheden
 • Prioritering af løsninger og udarbejdelse af en handlingsplan
 • Opfølgning af APV’en og handlingsplanen

 

Det er essentielt for APV-arbejdet, at I starter med at kortlægge alle arbejdsmiljøforholdene i jeres virksomhed, så I får et samlet overblik over, hvilke områder der kræver en indsats. Her kunne en spørgeundersøgelse eller et møde mellem ledelse og medarbejdere eller arbejdsmiljøorganisationen være relevant.

Dernæst skal I beskrive de identificerede problemer de dertilhørende risici samt vurdere alvoren i dem. Vær opmærksom på, om løsningerne rettes mod selve kilden, om I kan forebygge eller helt forhindre problemet, om det farlige kan udskiftes med noget mindre farligt, og om medarbejderne har fået tilstrækkelig instruktion og uddannelse i arbejdet.

Det er også nødvendigt at se på sygefraværet i virksomheden – dog er det ikke afgørende, hvornår denne del af processen foretages. Her skal I tage stilling til, hvilken betydning arbejdsmiljøet har på sygefraværet, og hvordan dette eventuelt kan bedres. I skal altså ikke kigge på selve fraværet, men arbejdsmiljøets indvirkning på sygdomsfraværet.

Når I har fundet og beskrevet jeres problemer skal I beslutte, hvilke løsninger virksomheden skal vælge, og hvem der er ansvarshavende for løsningen. Dette gør I ved at udarbejde en handlingsplan for arbejdsmiljøproblemerne. Her skal I både beskrive de problemer, der kan løses med det samme, og de problemer, der kræver en plan for langsigtet forbedring.

Slutteligt skal I have fokus på at følge op på både APV’en og handlingsplanen. Det betyder bl.a., at I skal fastlægge, hvornår og hvordan I vil vurdere, om ændringerne har virket efter hensigten. Derudover skal APV’er altid revideres senest tre år efter udarbejdelse.

Sørg for at inddrage medarbejderne tidligt i processen, så I sammen kan identificere risici og finde løsninger på problemerne. Medarbejdertilfredsheden er en vigtig del af et godt arbejdsmiljø, og APV’en giver mulighed for et bedre indblik i medarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Hvorfor skal man lave en APV?

Når I laver en APV, får I mulighed for at arbejde systematisk og helhedsorienteret med jeres arbejdsmiljø. Det betyder, at I ved hjælp af APV’en kan se på alle de faktorer, der har indflydelse på arbejdsmiljøet i virksomheden, og I kan finde løsninger, der forebygger eller minimerer problemerne, således trivslen kan øges.

En APV giver jer mulighed for at:

 • Finde risici i virksomhedens fysiske eller psykiske arbejdsmiljø
 • Definere potentielle indsatsområder
 • Udarbejde en handlingsplan for forbedret arbejdsmiljø

Ved at inddrage sygefraværet i sin APV er det desuden nemmere at identificere de arbejdsmiljøproblemer, der kan føre til højt sygefravær. Dermed er første skridt taget til at forbedre trivslen og mindske sygefraværet.

 

Hvordan laver man en APV?

En APV skal indeholde fem faser, hvor man identificerer og beskriver sine arbejdsmiljøproblemer, inddrager sygefravær samt udarbejder og følger op på en handlingsplan for forbedring af problemerne.

For at sikre transparens er det et krav, at APV’en udformes skriftligt, således dens indhold er tilgængeligt og synligt for både medarbejdere og ledelse. Det kan enten gøres på papir eller elektronisk.

Når I laver en APV, er det også et krav, at I inddrager medarbejderne i hele processen. Det sikrer, at I får et bredt og nuanceret billede af arbejdsmiljøet, og det er med til at engagere medarbejderne i løsningen af problemerne. Dertil skal medarbejderne skrive under på deres deltagelse, således det kunne dokumenteres, at medarbejderen har været involveret i processen.

I virksomheder med flere end 10 ansatte skal en arbejdsmiljøorganisation (AMO) deltage i APV-arbejdet. I små virksomheder, hvor der ikke er krav om AMO, skal medarbejderne deltage på samme vis som AMO.

Derudover kan I gribe arbejdet an, som I ønsker. I skal blot sikre jer, at I inddrager alle de relevante parametre, som har betydning for arbejdsmiljøet i virksomheden. Vi har god erfaring med at blive inddraget i de løsningforeslag, som APV’en konkludere. Vores team er uddannet i at udfærdige en handlingsplan for ergonomi, pausegymnastik, arbejdsstillingen mm. for at højne arbejdsmiljøet for medarbejderne. Med vores tiltag ser vi oftest også reduktion i sygefravær, særlig på de virksomheder, der vælge en In House Klinik, hvor man både kan komme til forebyggende behandling samt anvende sin sundhedsforsikring.

 

Hvor ofte skal man lave en APV?

APV’en er en løbende proces og skal som minimum revideres hvert tredje år.

Derudover er der også behov for at justere APV’en, når der sker ændringer i enten arbejdet eller i arbejdsprocesserne og -metoderne, der kan have betydning for arbejdsmiljøet.

Det kan fx være i tilfælde af, at der sker ændringer i produktion eller arbejdsmetoder grundet teknologisk udvikling. Det kan også være i tilfælde af ny viden eller erfaringer gennem bl.a. arbejdsulykker eller arbejdsskader, der skyldes forhold i arbejdsmiljøet.

 

Krav til APV’en

 • Der er visse krav til arbejdspladsvurderingen:
 • Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden
 • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV, og at medarbejderne bliver inddraget
 • APV’en skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne
 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde igennem hele APV-processen
  Det skal klart fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis
 • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år

 

Kilde: https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/apv-arbejdspladsvurdering/hvad-er-en-apv/

Sådan kommer I godt videre

Klinik har som nævnt mange års erfaring inden for sundhedløsninger til virksomheder i hele landet. Vores virksomhedskunder bruger vores team af behandlere og rådgiver, når det fysiske arbejdsmiljø skal højne og sygefraværet skal sænkes. Nogle steder bliver vi endda med stor succes indraget i udarbejdelsen af APV’en. Vi kan hjælpe med indentifikation af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, og vi vejleder i brug af ergonomisker redskaber til at mindske daglige gener ved eksempelvis kontorarbejde.

Kilder:
https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/apv-arbejdspladsvurdering/hvad-er-en-apv/
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/apv/krav_til_apv
https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/apv-arbejdspladsvurdering/kom-i-maal-med-apv-arbejdet/