fbpx
Eksempel-på-APV

Eksempel på APV: 2 skemaer til en simpel arbejdspladsvurdering

En APV er en samlet vurdering af arbejdspladsen, som kan hjælpe med at forbedre sundheden og sikkerheden i virksomheden. Denne artikel giver et simpelt eksempel på, hvordan man laver en APV, og hvordan man kan udforme spørgsmål.

Denne video er et eksempel på gode ergonomiske øvelser på arbejdspladsen.
(Bloggen fortsætter under videoen)

Hvorfor er APV’er vigtige?

Det er bestemt ved lov, at alle arbejdspladser med medarbejdere skal lave en arbejdspladsvurdering (også kaldet en APV). APV’en skal være tilpasset den enkelte arbejdsplads, og der skal tages højde for forskellige arbejdsmiljøforhold. Formålet med at lave en APV er, at I som arbejdsplads får kortlagt muligheder for forbedringer i arbejdsmiljøet. I får som arbejdsplads identificeret jeres arbejdsmiljøproblemer og får udarbejdet en handlingsplan for, hvordan I vil løse hvert enkelt problem.

Gennem APV’en kan I få belyst alle de områder i arbejdsmiljøet, der kræver forbedring, som I muligvis ikke ville få øje på uden APV’en. Det kan fx være alt fra defekte kontorstole og problemer med belysningen til utilgængelige ledere og mangelfuld introduktion til værktøjer. Det har alt sammen indvirkning på både arbejdsmiljø og trivsel – og i sidste ende også på arbejdspræstationen.

Pligten til at gennemføre arbejdspladsvurderingen ligger hos arbejdsgiver, men processen kræver også involvering af medarbejdere enten direkte eller gennem arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller via et arbejdsmiljøudvalg. Det er vigtigt, at der er samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og derfor bør medarbejdere og AMO altid gøre ledelsen opmærksom på eventuelle udfordringer eller farer, som kræver handling.

Eksempel-på-APV

Når I skal gennemføre en APV: Det skal du vide om forberedelsen

I kan gribe APV-arbejdet an på mange forskellige måder – det afhænger alt sammen af, hvordan I som virksomhed er indrettet, og hvilken metode der giver mening for jer.

Der er ikke nogen formelle et krav til, hvordan en APV skal se ud, men der findes en række anbefalinger og eksempler på, hvordan I kan udarbejde jeres APV. Dog skal I sikre jer, at I får dækket APV’ens fem faser og overholder de lovmæssige krav til bl.a. transparens og hyppighed.

Læs mere om krav til APV’en og de fem faser her.

Det er muligt at bruge færdige spørgeskemaer fra fx Arbejdstilsynet eller anvende materialer fra branchefællesskaberne, hvor I selv kan tilrette spørgsmålene. Det kan også være en fordel at udarbejde jeres egne APV-skemaer evt. med hjælp fra Klinik, så I på den måde kan tilpasse skemaerne efter jeres virksomheds behov.

I kan bl.a. udarbejde APV’en som en multiple choice-test, skala på fx 1-10 eller smileys, eller I kan give medarbejderne mulighed for at udfylde undersøgelsen uden prædefinerede svarmuligheder. I kan også anvende andre metoder såsom fællesmøder eller trivselsundersøgelser til at kortlægge arbejdsmiljøet (husk dog, at der i en trivselsundersøgelse også bør inddrages det fysiske arbejdsmiljø).

Der kan være stor forskel på medarbejdernes arbejdsprocesser, og derfor kan I være nødt til at udvikle mere generelle spørgsmål. Det kan også være en god idé at opdele dele af APV’en i arbejdsroller eller afdelinger.

Uanset hvilken metode I vælger at bruge, er det vigtigt, at alle medarbejdere bliver involveret i processen. Det skal sikres, at der ikke kun fokuseres på de negative aspekter af arbejdsmiljøet, men at der også kommer fokus på de positive ting. Ved at give deltagerne mulighed for at oplyse om, hvilke forhold der fungerer godt, og hvilke forhold der fungerer mindre godt, kan I på den måde lave relevante løsningsforslag, der er i direkte tråd med arbejdsmiljøproblemerne.

Det er vigtigt, at alle dele af virksomhedens forhold inkluderes, og at alle medarbejdere kan give deres besyv med på de forskellige dele, så I kan få overblik over hele virksomhedens arbejdsmiljø – det gælder også arbejde, der foregår uden for den arbejdspladsens hjemmeadresse. Det kan eksempelvis være på hjemmekontoret.

 

 

Før I udarbejder en APV

Når I skal lave en APV, er det første, I skal gøre, at kortlægge fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer. Den kortlægning kan beskrive alt fra støjgener, manglende lys eller nedstyrtningsfare til problemer med store arbejdsmængder, høje følelsesmæssige krav og risiko for at blive udsat for voldelige hændelser.

Derefter kan I begynde at beskrive og vurdere risiciene. Er der for eksempel en øget risiko for hovedpine og migræne? Er der risiko for at blive syg af stress? Eller er der en øget psykisk belastning, når der er store krav til præstationerne?

I skal også huske at medtage sygefraværet i virksomheden i løbet af processen, da dele af sygefraværet kan have direkte relation til arbejdsmiljøet – dog skal I ikke kigge på selve fraværet, men hellere hvorledes arbejdsmiljøet har indflydelse på arbejdsmiljøet. Det er ikke afgørende, hvornår det inddrages, men det skal medtages i processen.

 

APV’ens indhold: Simpelt skema til arbejdspladsvurderingen

Det kan være svært at vurdere, hvor I skal starte, og hvad I skal inddrage i jeres arbejdspladsvurdering. I kan sagtens anvende færdiglavede spørgeskemaer.

Hent fx et simpelt APV-skema fra branchefællesskaberne i pdf-format her.

I kan også få inspiration fra Arbejdstilsynets branchebestemte tjeklister her.

I kan også vælge at udarbejde jeres egen undersøgelse, hvilket i mange tilfælde kan være mere hensigtsmæssigt pga. fleksibilitet og relevans. Hvis jeres virksomhed har en sundhedsordning med Klinik, har vi også god erfaring med at udarbejde et skema til jer og en evt. efterfølgende rapport af en arbejdspladsgennemgang med foreslag til forbedringer og ændringer. Det kan give mening at opdele APV’en i tre dele, som beskriver henholdsvis det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø.

Nedenfor kan du finde inspiration til nogle konkrete spørgsmål, som I kan inddrage i jeres APV. De bygger på to vigtige parametre for, hvad man normalvis undersøger i forhold til arbejdsmiljøet: De fysiske forhold og de psykiske forhold.

 

Identificer styrker og svagheder i det fysiske arbejdsmiljø

Her undersøger du de fysiske aspekter af virksomhedens arbejdsmiljø. Det fysiske arbejdsmiljø omhandler alle de fysiske forhold, der gør sig gældende for at kunne udføre arbejdet; bl.a. lys, materialer, indeklima, indretning osv.

Typiske ting man kan spørge om, når det kommer til det fysiske arbejdsmiljø:

 • Er der tilstrækkelig mulighed for skiftende arbejdspositioner?
 • Leverer arbejdspladsen det nødvendige udstyr for at udføre arbejdet?
 • Frygter for du for din eller dine kollegaers sikkerhed?
 • I hvor høj grad udsættes du for støjgener i dagligdagen?
 • Oplever du koncentrationsbesvær pga. manglende belysning eller dårligt indeklima?
 • Hvor tilfreds eller utilfreds er du med indretningen i virksomheden?
 • Føler du, at du er tilstrækkeligt instrueret til at benytte maskiner/udstyr?

Identificer styrker og svagheder i det psykiske arbejdsmiljø

Her identificerer du de psykiske aspekter af virksomhedens arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø handler bl.a. om arbejdspresset, de sociale relationer på arbejdspladsen, og trivsel både i forhold til ansvar og krav.

Typiske ting man kan spørge om, når det kommer til det psykiske arbejdsmiljø:

 • I hvor høj grad oplever du, at problemer i dit privatliv går ud over din arbejdspræstation?
 • Har du mulighed for at spørge din nærmeste leder om hjælp eller sparring til dit arbejde?
 • Er du glad for at gå på arbejde?
 • Hvor tilfreds eller utilfreds er du med arbejdspresset?
 • I hvor høj grad føler du dig stresset pga. dit arbejde?
 • Har du kendskab til mobning på arbejdspladsen?
 • Er dit arbejde udfordrende, så du føler dig tilstrækkeligt stimuleret?

Identificer andre parametre i arbejdsmiljøet

Foruden det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kan I – såfremt det er relevant for virksomheden – også undersøge:

 • Ergonomiske forhold: Fx arbejdspositioner, hæve-sænkeborde, kontorstole osv.
 • Kemiske forhold: Fx støv, damp, røg, eksponering for farlige stoffer osv.
 • Biologiske forhold: Fx bakterier, virus, skadedyr osv.
 • Ulykkesrisiko: Fx mulighed for at falde, snuble eller på anden vis komme til skade.

Efter I har gennemført en APV

APV-arbejdet er en løbende proces, og derfor afsluttes den ikke bare, når I har sendt et spørgeskema ud til alle ansatte.

Når I har beskrevet de fundne udfordringer på arbejdspladsen, kan I bevæge jer videre til at definere og prioritere løsningsforslag ved at udarbejde en handlingsplan. I handleplanen beskriver I de respektive arbejdsmiljøproblemer og dertilhørende løsningsforslag – både på kortsigtet og langsigtet plan – og en prioritering af indsatser skal også fremgå af planen.

Hvis der fx er arbejdsmiljøproblemer, der indebærer en alvorlig risiko for medarbejdernes sikkerhed eller sundhed, skal I som virksomhed handle på problemet med det samme. Der kan også være tilfælde, hvor udfordringerne ikke kan løses med det samme, men kræver en længerevarende indsats. Hvis der ikke er nogen områder, der kræver forbedring, skal det også fremgå af jeres handlingsplan.

Slutteligt skal I beslutte, hvem der er ansvarlig for de pågældende indsatser og I må gerne uddelegere opgaver til relevante parter. Dertil skal I også lægge en plan for opfølgning på APV’en og jeres løsningsforslag, så både I og medarbejdere kan være sikre på, at der er fremgang. Dette skal også indgå i handlingsplanen.

Når det er tid til ny APV

Det er et krav, at I skal revidere APV’en med højest 3 års mellemrum, men der kan opstå situationer i virksomheden, hvor I vil have brug for at justere APV’en, inden de 3 år er gået.

I skal bl.a. justere APV’en, når der sker ændringer i virksomheden, som kan have betydning for arbejdsmiljøet – det kan fx være ændringer i arbejdsprocesser pga. teknologisk udvikling eller i tilfælde af en arbejdsulykke, der kan spores tilbage til forhold i arbejdsmiljøet.

 

Få hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet

Hos Klinik hjælper vi via vores sundhedsordninger mange firmaer med at få udarbejdet korrekte APV’er og rapporter af arbejdspladsgennemgang. Vores personale har de fornødne cerficeringer til at guider jer igennem en lovpligtig APV. Vores helhedsperspektiv både i behandling og i vores sundhedstiltag vil også kunne hjælpe i tilfælde af, at APV’er giver resultater, hvor der bør rettes op. Vi har god erfaring med forebyggenede ergonomiske tiltag på de arbejdespladser, der gør brug af vores sundhedsordninger. Vi skræddersyr sundhedfremmende ordninger og In House løsninger, hvor medarbejdere kan få glæde af forebyggende, skadesbehandling samt forsikringsanmeldte skader. Vi samler alle sundhedstiltag på arbejdspladsen, så medarbejderne ikke behøver at tage fridage for at gå til behandling. Vi oplever desuden, at når hjælpen findes lige om hjørnet, kan vi forebygge og behandle skader hurtigere og få nedbragt medarbejderes sygedage med stor succes.

Kontakt os evt. hvis vi skal hjælpe jer med APV, en sundhedsordsning, ergonomi, massageordning mm.