fbpx

Hvad er fysisk arbejdsmiljø? Forstå de fysiske forhold i arbejdsmiljøet

Af: Eivind Møller

Der er mange ting, der kan påvirke et godt arbejdsmiljø, men særligt er de fysiske rammer meget afgørende for, hvor behageligt og sikkert det er at arbejde. Derfor er det første skridt altid at sikre, at de fysiske forhold i arbejdsmiljøet er i orden.

 

I denne artikel har vi sat fokus på det fysiske arbejdsmiljø og kommer med bud på, hvordan jeres virksomhed kan optimere det fysiske arbejdsmiljø.

7 dimensioner af arbejdsmiljøet

Der findes flere forskellige måder at forstå og opdele arbejdsmiljøet på. Ifølge Arbejdstilsynet kan arbejdsmiljøet inddeles i seks overordnede dimensioner, som I kan inddrage i jeres arbejdspladsvurdering.

De 7 dimensioner er:

 • Fysiske forhold: Fx lys, støj, arbejdsudstyr, indeklima, møblement og indretning på arbejdspladsen.
 • Psykiske forhold: Fx arbejdspresset, konflikter, sociale relationer på arbejdspladsen og trivsel på arbejdspladsen.
 • Ergonomiske forhold: Fx arbejdsstillinger, løft, træk, skub og bæring.
 • Kemiske forhold: Fx støv, damp, røg, eksponering for farlige stoffer osv.
 • Biologiske forhold: Fx bakterier, virus, skadedyr osv.
 • Ulykkesrisiko: Fx mulighed for at falde, snuble eller på anden vis komme til skade.
 • Sygefravær: Fx stress, smerter, hovedpine, træthed, psykiske problemer såsom mistrivsel.

 

Det er ikke sikkert, at alle parametre er relevante for alle typer arbejde eller virksomheder, og der kan være andre forhold, der er vigtige at tage i betragtning.

Dog er det et krav fra Arbejdstilsynet, at I som virksomhed som minimum inkluderer forhold fra det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø, når I foretager en APV-undersøgelse.

For at arbejdsmiljøet kan forbedres på en arbejdsplads, er det nødvendigt først og fremmest at have kendskab til, hvilke forhold der er i de forskellige arbejdsområder. Dernæst er det vigtigt at have kendskab til, hvordan de forskellige forhold kan påvirke arbejdet og de ansatte.

For at sikre et godt arbejdsmiljø er det ikke nok kun at fjerne de farlige forhold, der måtte være på en arbejdsplads. Det er også vigtigt at sørge for, at de forhold, der er til stede, ikke generer eller forværrer sundhedsproblemer hos de ansatte.

Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Det fysiske arbejdsmiljø inkluderer alle de fysiske forhold, der gør sig gældende for at kunne udføre arbejdet. Det betyder altså, at det er alt det på arbejdet, som man skal bruge for at kunne udføre sit arbejde korrekt og sikkert.

Et godt fysisk arbejdsmiljø handler overordnet set om, at arbejdspladserne er indrettet sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt – både ud fra en enkeltvis og samlet vurdering af forholdene i arbejdsmiljøet. Ligeledes skal man også være sikker på, at det er forholdene er forsvarlige på både kort og lang sigt.

Når I laver en APV, skal I være opmærksomme på, hvilke fysiske forhold, der er relevante at undersøge på netop jeres arbejdsplads. Det kan for eksempel være lysforhold, støjniveauet, ventilationen, klimaet eller fugtigheden.

I jeres undersøgelse er det også vigtigt, at der er rum til at undersøge både styrker og svagheder – altså hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer så godt i de fysiske arbejdsforhold i virksomheden. Det skal ske, så I på den måde bedre forstår det samlede billede af arbejdsforholdene, og så I kan vurdere, hvor der er brug for forbedring, og evt. hvordan I bedst kan skabe forandringerne.

Det er essentielt for jeres arbejdsplads, at I er sikre på, at de fysiske forhold i arbejdsmiljøet fungerer, eller at I som minimum har defineret en handlingsplan og strategi for, hvordan forholdene kan forbedres.

Det fysiske arbejdsmiljø kan have store konsekvenser for de ansattes arbejdsmiljø, trivsel og produktivitet. Dårlige fysiske forhold på arbejdspladsen kan blandt andet medføre træthed, hovedpine, irritabilitet, koncentrationsbesvær og nedsat produktivitet.

Hvis det fysiske arbejdsmiljø ikke fungerer optimalt, kan det altså føre til forhøjet sygefravær, tabt omsætning og øget skadesfrekvens.

Derfor er det vigtigt med et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen – for både de ansatte og for virksomhedens bundlinje.

Eksempler på fysisk arbejdsmiljø

Hvad indbefatter det fysiske arbejdsmiljø? Det fysiske arbejdsmiljø omfatter alle de fysiske forhold og rammer på arbejdspladsen, der kan have indflydelse på arbejdstagerne og deres arbejdsproces. Dette inkluderer bl.a.:

 • Lysforhold: Er der tilstrækkeligt med lys, og er det af god kvalitet?
 • Støj: Er der støj på arbejdspladsen, og er det til gene for arbejdstagerne
 • Ventilation: Er der god ventilation på arbejdspladsen, og fungerer den korrekt?
 • Indeklima: Er temperaturen og luftfugtigheden?
 • Udstyr: Er det arbejdsudstyr, der er i brug, af god kvalitet og egnet til formålet?

 

Der kan være forskel på, hvilke brancher der lægger større vægt på hvilke aspekter af det fysiske arbejdsmiljø, og det er ikke sikkert, at alle forhold vil være relevante at undersøge på netop jeres arbejdsplads.

For nogle brancher er det for eksempel vigtigere at have fokus på god ventilation. Det kan skyldes, at der er risiko for, at støv eller andre partikler kan være skadelige for arbejdstagerne. I sådanne tilfælde vil det typisk være vigtigere at have fokus på ventilation og indeklima.

Andre brancher vil lægge større vægt på godt udstyr. Det kan skyldes, at det er et krav fra myndighederne eller fra forsikringsselskaber. Dette gælder f.eks. brancher, hvor der er risiko for større ulykker såsom byggeri og industri.

Udstyr kan være alt fra computer og telefon til sikkerhedssko eller -hjelm. Det er ikke altid lige let at vurdere, om det udstyr, der findes på en arbejdsplads, er godt nok, og derfor er det vigtigt at inddrage medarbejderne, der har daglig berøring med udstyret og arbejdsprocesserne.

Lysforhold, støj og indeklima er til gengæld nogle af de parametre, der ofte vil være relevante at have fokus på i en APV, men det er ikke sikkert, at alle tre forhold vil være relevante på netop jeres arbejdsplads.

Hjemmearbejde er også en del af fysisk arbejdsmiljø

Når man taler om fysisk arbejdsmiljø, inkluderer det også det arbejde, som medarbejderne helt eller delvist kan udføre hjemmefra. Hjemmearbejde er begyndt at fylde mere i visse brancher, og derfor er det vigtigt at have fokus på, hvilke rammer, der påvirker medarbejdernes arbejdsmiljø.

Hjemmearbejde kan have både positive og negative konsekvenser for arbejdsmiljøet, og det kan i værste fald medføre dårligt psykisk arbejdsmiljø og dårligt fysisk arbejdsmiljø, som igen påvirker medarbejderens trivsel, arbejdsglæde og sundhed.

De positive virkninger kan være kortere rejsetider, fleksibilitet i forhold til arbejdstiden og muligheden for at undgå trafikpropper. De negative konsekvenser kan være en ensomhedsfølelse, dårligere muligheder for socialt samvær og en udfordring i forhold til at afgrænse arbejds- og fritid.

Derudover er det de færreste, der har en optimal hjemmearbejdsplads. Mange har ikke en dedikeret arbejdsplads, og derfor det kan være svært at finde ro til at arbejde, hvis man bor i en lille lejlighed eller har børn, der ikke er passet.

Er der indrettet et dedikeret kontor, er det ikke sikkert, at indretningen er optimal for den enkelte medarbejder. Der kan være alt for lidt plads, dårlig belysning eller et skrivebord, der er for højt eller for lavt – bare for at nævne nogle problemer. Dette kan også føre til en række negative konsekvenser for medarbejderen og dermed arbejdspladsen.

Derfor er det vigtigt at have fokus på disse ulemper og sikre, at medarbejderne har et godt fysisk arbejdsmiljø og en ordentlig arbejdsplads, hvis der skal arbejdes hjemmefra.

Eksempelvis kan det gøres ved at give medarbejderne et budget til at indrette deres hjemmearbejdsplads, så den passer bedst muligt til den enkelte, eller ved at udstyre medarbejderen med det rette udstyr – fx ved at tillade, at medarbejderen kan tage computerskærm eller kontorstol med hjem.

Læs også vores vores blog om hjemmearbejdsplads og få tips til en hjemmearbejdsdag ude smerter og gener.

 

Klinik hjælper mange virksomheder med et bedre fysisk arbejdsmiljø

Vi har bred erfaring med at hjælpe og optimere virksomheders fysiske arbejdsmiljø. Som en del af vores sundhedsordninger hjælper vores personale med at rådgive om arbejdsstillinger og ergonomi.

 

Vores mind set er, at vi skal være synlige for alle medarbejdere og derfor gør vi brug af sundhedsguider (fysioterapeuter), som har speciale i ergonomi. De bevæger sig rundt i kontorlandskabet, på lagret eller produktionshallen og tager et kig på medarbejdernes gode og dårlige arbejdsstillinger og vaner. Derved kan vi sætte straks ind med tiltag de steder, hvor det fysiske arbejdsmiljø er uhensigtsmæssigt. Det kan være alt fra gruppebaseret pausegymnastik, vejledning i udstræksøvelser, kontorindretning eller vedledning i indkøb af ergonomisk udstyr til arbejdsstationer.

Skal vi hjælpe din virksomhed med et bedre fysisk arbejdsmiljø?

Kilder

https://sundtarbejdsmiljo.dk/hvad-er-fysisk-arbejdsmiljo/

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/kontor-og-hjemmearbejde/